千金 thiên kim
♦ Nghìn vàng, ý nói nhiều tiền của hoặc có gì rất quý giá.
♦ Tiếng tôn xưng con gái người khác. ☆Tương tự: lệnh ái , chưởng châu .