千載 thiên tải
♦ Nghìn năm, chỉ thời gian lâu dài. ◇Hồng Lâu Mộng : Ai yêu yêu! Na khả thị thiên tải hi phùng đích ! (Đệ nhất lục hồi).