受理 thụ lí
♦ Trong việc tố tụng, tòa án nhận là có lí do đưa kiện để mà tiếp thụ phân xử. ★Tương phản: bác hồi .