司長 ti trưởng
♦ Các bộ hành chánh trung ương chia thành ti để điều hành. Đứng đầu một titi trưởng .