前世 tiền thế
♦ Thời đại trước. ◇Lưu Sư Bồi : Ô hô! Tiền thế chi văn, tự tất sư cổ, Chu Tần cố huấn, lại văn dĩ truyền; hậu thế chi văn, tự tất bối cổ, tục huấn kì nghĩa, nhân văn nhi hưng ! , , , ; , , , (Văn thuyết , Tích tự thiên ).
♦ Kiếp trước, tiền sinh. ◇Nhan thị gia huấn : Kim nhân bần tiện tật khổ, mạc bất oán vưu tiền thế bất tu công nghiệp , (Quy tâm ).