哲理 triết lí
♦ Nguyên lí, đạo lí về vũ trụ và nhân sinh.