呈請 trình thỉnh
♦ Đối với người trên, xin, hỏi hoặc đề xuất một điều gì.