司令 tư lệnh
♦ Vị chỉ huy một quân khu.
♦ Tên chức quan. Triều Nguyên có Diêm tràng tư lệnh , đời Thanh có Diêm khóa tư đại sứ 使.