長夜飲 trường dạ ẩm
♦ Suốt đêm yến tiệc không ngừng. ◇Sử Kí : Công tử tự tri tái dĩ hủy phế, nãi tạ bệnh bất triều, dữ tân khách vi trường dạ ẩm , , (Quyển thất thập thất, Ngụy Công tử truyện ) Biết mình lại bị gièm pha bỏ phế, Công tử bèn cáo bệnh không vào chầu, cùng tân khách thâu canh yến tiệc.