多言 đa ngôn
♦ Nhiều lời, nói nhiều. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đệ vật đa ngôn, ngô tương tung hoành thiên hạ, hữu thù khởi khả bất báo , , (Đệ thất hồi) Chú đừng nói nhiều, ý tôi muốn tung hoành trong thiên hạ, nay có thù lẽ nào lại không báo?