多事 đa sự
♦ Nhiều việc, nhiều chuyện xảy ra, lắm sự biến. ◇Trang Tử : Đa nam tử tắc đa cụ, phú tắc đa sự, thọ tắc đa nhục , , (Thiên địa ) Nhiều con trai thì nhiều sợ, giàu thì nhiều việc, sống lâu thì lắm nhục.
♦ Làm nhiều việc thừa, làm những việc không đâu, đa quản nhàn sự . ◇Trang Tử : Kim tử kí thượng vô quân hầu hữu ti chi thế, nhi hạ vô đại thần chức sự chi quan, nhi thiện sức lễ nhạc, tuyển nhân luân, dĩ hóa tề dân, bất thái đa sự hồ? , , , , , (Ngư phủ ) Nay ông đã: trên thì không có quyền thế của thiên tử hay chư hầu có quan ti, dưới thì không có quan viên của đại thần phải giao chức vụ, thế mà tự chuyên sửa lễ nhạc, tuyển lựa nhân luân, để giáo hóa dân chúng, chẳng cũng là làm nhiều chuyện quá sao?