多神教 đa thần giáo
♦ Tôn giáo tin thờ nhiều vị thần linh. ◎Như: Đạo giáo .