多聞 đa văn
♦ Nghe nhiều, chỉ sự học rộng biết nhiều. ◇Luận Ngữ : Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ , , , (Quý thị ) Bạn chính trực, bạn thành tín, bạn biết nhiều, là bạn có ích.