大半 đại bán
♦ Quá nửa, đa số. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Trịnh Thái, Lư Thực giai khí quan nhi khứ. Triều đình đại thần, khứ giả đại bán , . , (Đệ tam hồi) Trịnh Thái, Lư Thực đều bỏ quan mà đi. Các quan đại thần trong triều cũng bỏ đi quá nửa. ☆Tương tự: thái bán .
♦ Đại khái.