大戰 đại chiến
♦ Chiến tranh lớn, chiến tranh đại quy mô. ◎Như: đệ nhất thứ thế giới đại chiến thế giới đại chiến lần thứ nhất.
♦ Đánh nhau dữ dội. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thị thì Tào Tháo tự cân Hoàng Phủ Tung thảo Trương Lương, đại chiến ư Khúc Dương , (Đệ nhị hồi) Bấy giờ Tào Tháo đương theo Hoàng Phủ Tung đánh Trương Lương, (hai bên) đánh nhau kịch liệt ở Khúc Dương.