大局 đại cục
♦ Vốn chỉ hình thế chung trên bàn cờ. Sau tỉ dụ tình thế toàn thể cục diện. ◇Văn minh tiểu sử : Lão đệ! Nhĩ kí hảo ngã nhất cú thoại, dĩ ngu huynh sở kiến, ngã môn Trung Quốc đại cục, tương lai hữu đắc phản phúc lí ! , , , (Đệ nhất hồi).
♦ ☆Tương tự: đại thế , cục thế , hình thế .
♦ ★Tương phản: tiểu cục .