大綱 đại cương
♦ Dây lớn của cái lưới. ◇Tào Thực : Kí đại cương chi giải kết, đắc phấn sí nhi viễn du , (Bạch hạc phú ).
♦ Nội dung hoặc tình hình tổng quát.
♦ Tổng cương, yếu điểm. ◇Tô Tuân : Thái úy thủ kì đại cương nhi vô trách kì tiêm tất (Thượng hàn xu mật thư ).
♦ Người cai quản chủ yếu sự vật.
♦ Chỉ vợ chồng. ◇Vương Thế Trinh : Tiền xa dĩ phúc tu minh giám, hưu đắc yếu vô ích khinh sanh tuyệt đại cương , (Minh phụng kí , Đệ thập tứ xích).