大盜 đại đạo
♦ Kẻ trộm cướp.
♦ Chỉ bọn cường đạo.
♦ Chỉ người đoạt ngôi soán vị. ◇Hậu Hán Thư : Viêm chánh trung vi, đại đạo di quốc , (Quang Vũ đế kỉ tán ).