大帝 đại đế
♦ Trời. § Cũng nói thiên đế .
♦ Vua lớn.