大度 đại độ
♦ Độ lượng rộng lớn. ◇Phương Hiếu Nhụ : Thiên hạ chi sự thành ư đại độ chi quân tử, nhi bại ư tư trí chi tiểu nhân , (Trịnh Linh Công , Chi nhất).