大同 đại đồng
♦ Đời thịnh trị, hoàn toàn hòa bình an lạc. Bốn biển một nhà, không phân biệt màu da hay quốc tịch, công cộng, như nhau cả. ◎Như: thế giới đại đồng .
♦ Trời đất, vạn vật hợp với người làm một, gọi là đại đồng .
♦ Phần lớn tương đồng. ◇Hán Thư : Tuy pha dị ngôn, nhiên đại đồng, tự tương hiểu tri dã , , (Đại Uyển quốc truyện ) Mặc dù có lẫn tiếng lạ, chung chung tương đồng, thông hiểu lẫn nhau.