大德 đại đức
♦ Đức độ cao đẹp.
♦ Đại tiết, việc lớn. ◇Luận Ngữ : Đại đức bất du nhàn, tiểu đức xuất nhập khả dã (Tử Trương ) , Không được vượt qua đại tiết, còn tiểu tiết thì tùy tiện, ở trong phạm vi hay ra ngoài cũng được.
♦ Cao tăng.
♦ Đức hiếu sinh của trời đất. ◇Dịch Kinh : Thiên địa chi đại đức viết sinh (Hệ từ hạ ) Đức lớn của trời đất là sinh.