大用 đại dụng
♦ Chi phí dùng cho việc trọng yếu, ban tứ ở triều đình. ◇Chu Lễ : Chưởng thụ cửu phú cửu cống cửu công chi hóa hối, lương binh lương khí, dĩ đãi bang chi đại dụng , , (Thiên quan , Nội phủ ).
♦ Rất hữu dụng. ◇Diêm thiết luận : Nông, thiên hạ chi đại nghiệp dã, thiết khí, dân chi đại dụng dã , , , (Thủy hạn ).
♦ Trọng dụng, giao phó nhiệm vụ quan trọng. ◇Tam quốc chí : Mã Tắc ngôn quá kì thật, bất khả đại dụng, quân kì sát chi , , (Mã Tắc truyện ).
♦ Đặc chỉ bái tướng, phong làm tể tướng.