大洋 đại dương
♦ Trên mặt địa cầu có năm biển lớn. ◎Như: Thái Bình dương , Đại Tây dương 西.
♦ Ngày xưa một nguyên tiền (ngân tệ) gọi là đại dương .