大旱望雲霓 đại hạn vọng vân nghê
♦ Khi nắng hạn, người ta ngóng cầu vồng (dấu hiệu báo trời mưa). Tỉ dụ khát khao mong chờ thoát khỏi cảnh ngộ khốn ách. ◇Mạnh Tử : Dân vọng chi, nhược đại hạn chi vọng vân nghê dã , (Lương Huệ Vương hạ ).