大兄 đại huynh
♦ Anh cả. ◇Nhạc phủ thi tập : Đại huynh ngôn bạn phạn, đại tẩu ngôn thị mã , (Cô nhi hành ).
♦ Bằng hữu tôn xưng với nhau.