大科 đại khoa
♦ Kì thi lớn, như thi Hội, thi Đình thời xưa.
♦ Chỉ người đậu khoa thi Hội, thi Đình.
♦ Dưới chế độ khoa cử đời nhà Đường, khoa thi đặc biệt tùy thiên tử đặt định để chọn nhân tài xuất chúng.
♦ Thời nhà Đường, áo bào thêu hoa tròn, quan tam phẩm trở lên mới được mặc.