大去 đại khứ
♦ Đi luôn không về. ◇Tả truyện : Kỉ Hầu đại khứ kì quốc (Trang Công tứ niên ) Kỉ Hầu bỏ nước đi luôn không về.
♦ Chết. ☆Tương tự: khứ thế . ◎Như: tha nhân bệnh nhập cao hoang, tự giác đại khứ chi kì bất viễn, sở dĩ trảo liễu luật sư định hạ di chúc , , .