大斂 đại liệm
♦ Nhập quan là đại liệm , thay áo cho người chết là tiểu liệm . § Cũng viết là đại liệm .