大量 đại lượng
♦ Khí độ rộng rãi.
♦ Số lượng nhiều.
♦ Tửu lượng cao. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã môn gia nhân một hữu giá đại lượng đích, sở dĩ một nhân cảm sử tha , 使 (Đệ tứ thập nhất hồi) Vì chúng tôi ở đây không có người nào tửu lượng cao, nên không ai dám dùng tới (chén rượu) đó.