大麻 đại ma
♦ Cây đay. § Có hai giống đực và cái, giống đực gọi là mẫu ma , giống cái gọi là tử ma . Sang tiết xuân phân mới gieo hạt, trước sau tiết hạ chí mới nở hoa, sắc trắng xanh xanh. Vỏ dùng để dệt vải thô, hạt dùng lấy dầu, làm thuốc. Có khi gọi là hỏa ma hay hoàng ma .
♦ Ngày nay thường chỉ cần sa. § Tiếng Anh: cannabis, marijuana.