大難 đại nạn
♦ Họa hoạn lớn. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngã hoạch tội ư thiên, trí sử Từ Châu chi dân, thụ thử đại nạn , 使, (Đệ thập hồi) Ta mang tội với trời đất, đã để cho dân Từ Châu mắc phải nạn lớn này.