大人物 đại nhân vật
♦ Người có địa vị và danh vọng. ◇Lão Xá : Đại nhân vật hòa tiểu nhân vật hữu đồng dạng đích nan xứ, đồng dạng đích khốn khổ; đại nhân vật chi sở dĩ vi đại nhân vật, chỉ thị tại tha na điểm quyết đoán , ; , (Nhị mã , Đệ tứ đoạn thập).