大任 đại nhiệm
♦ Nhiệm vụ lớn, trọng trách. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Huyền Đức viết: Bị nhất thân an năng đương thử đại nhiệm (Đệ thập nhị hồi) Huyền Đức nói: Lưu Bị này một mình đảm đương sao nổi trọng trách ấy!