大娘 đại nương
♦ Con thứ gọi đích mẫu (vợ cả của cha) là đại nương .
♦ Tiếng tôn xưng vợ của bậc niên trưởng.
♦ Phương ngôn Bắc Trung quốc gọi bá mẫu đại nương .