大師 đại sư
♦ Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng.
♦ Bậc học giả, nhà nghệ thuật có tài lớn. ◎Như: quốc họa đại sư . ☆Tương tự: đại gia , chuyên gia .