大事 đại sự
♦ Việc quan trọng.
♦ Việc tang.
♦ Việc hôn nhân.
♦ Việc chiến tranh.
♦ Việc lớn, sự nghiệp lớn. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô pha hữu tư tài, đương chiêu mộ hương dũng, dữ công đồng cử đại sự , , (Đệ nhất hồi) Tôi có chút của cải riêng, định chiêu mộ trai tráng trong làng, cùng ông gây dựng nên việc lớn.