大臣 đại thần
♦ Vị quan lớn trong triều.
♦ Tên chức quan. ◎Như: Tổng quản đại thần , chưởng vệ đại thần .