大聲 đại thanh
♦ Tiếng lớn, thanh âm hưởng lượng. ◎Như: đại thanh huyên hoa .