大成 đại thành
♦ Ngày xưa, mỗi lần nhạc thay đổi điệu gọi là nhất thành , chín lần thay đổi thì xong bản nhạc, gọi là đại thành . Về sau, công trình thâu thập học thuyết hoặc chủ trương của tiền nhân cho có hệ thống gọi là đại thành . ◎Như: Khổng Tử tập đại thành .