大樹 đại thụ
♦ Chỉ tướng quân Phùng Dị thời Đông Hán. ◇Hậu Hán Thư : Mỗi sở chỉ xá, chư tướng tịnh tọa luận công, Dị thường độc bình thụ hạ, quân trung hiệu viết "Đại thụ tướng quân" , , , "" (Phùng Dị truyện ).