大便 đại tiện
♦ Đi cầu, ỉa. ◇Bắc Tề Thư : Vi Định Châu thứ sử, ư lâu thượng đại tiện, sử nhân tại hạ trương khẩu thừa chi , 便, 使 (An Đức Vương Diên Tông truyện )
♦ Phẩn, cứt. ◇Tây du kí 西: Ngã hận bất đắc hốt luân thôn tha hạ đỗ, hóa tác đại tiện uy cẩu , 便 (Đệ lục thập nhất hồi).