大智若愚 đại trí nhược ngu
♦ Bậc đại trí trông bề ngoài có vẻ rất tầm thường. § Cũng nói: đại trí như ngu . ◇Tô Thức : Đại dũng nhược khiếp, đại trí như ngu , (Hạ âu dương thiếu sư trí sĩ khải).