大篆 đại triện
♦ Một lối viết của chữ Hán có từ thời Chu Tuyên Vương . § Cũng gọi là trứu văn .