大將 đại tướng
♦ Tên chức quan. Ngày xưa, đứng trên các tướng quân.
♦ Phiếm chỉ một viên tướng cao cấp. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đương đầu nhất viên đại tướng, nãi thị Vu Cấm , (Đệ thập nhất hồi) Cầm đầu là Vu Cấm, một viên tướng cao cấp.
♦ Người có phong độ tài cán trọng yếu trong một đoàn đội thể thao, nghệ thuật, v.v.