大雪 đại tuyết
♦ Tuyết rơi nhiều. ◇Đỗ Phủ : Sóc phong xuy Quế thủy, Đại tuyết dạ phân phân , (Chu trung dạ tuyết hữu hoài ).
♦ Tên một tiết trong hai mươi bốn tiết khí, vào khoảng ngày 7 hoặc 8 tháng 12 dương lịch, có tuyết rơi nhiều.