地質 địa chất
♦ Tính chất đất đá của vỏ trái đất: phân loại, thành phần, phân bố, kết cấu.