精妙絕倫 tinh diệu tuyệt luân
♦ Khéo đẹp vô cùng, không gì hơn được.