定期 định kì
♦ Kì hạn đã ước định.
♦ Có kì hạn nhất định.