定見 định kiến
♦ Chủ trương, kiến giải đã có. ☆Tương tự: thành kiến